Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuję
-

A

+ A
Kontakt z nami Wesprzyj nas
Rozwiń wyszukwiarkę

Kandydaci do Bierzmowania

kandydaci

Rok 2018 - Zbliża się termin bierzmowania podaję listę pytań które w wyznaczonym terminie kandydaci będą zdawać

 1. Co to jest religia? Jaką religią jest religia katolicka? Religia jest to łączność człowieka z Bogiem. Religia katolicka jest to religia objawiona przez Boga.
 2. W czym zawiera się wszystko, co Bóg objawił? To co Pan Bóg objawił zawiera się w Piśmie św. i Tradycji.
 3. Co to jest Pismo św.? Pismo święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, który zawiera Słowo Boże skierowane do ludzi.
 4. Kto jest autorem Pisma św.? Pierwszorzędnym autorem Pisma św. jest Duch Święty, a drugorzędnym – ludzie natchnieni przez Ducha Świętego.
 5. Jak inaczej nazywamy Ewangelię? Ewangelię nazywamy też "Dobrą Nowiną", ponieważ obwieszcza człowiekowi wyzwolenie z grzechu, łaskę i zbawienie, godność dziecka Bożego i sens życia.
 6. Kto napisał cztery Ewangelie święte? Ewangelie napisali: św. Mateusz, św. Marek, św. Łukasz, św. Jan.
 7. Jaka jest najważniejsza prawda wiary? Najważniejsza prawda wiary jest ta, że Pan Bóg istnieje.
 8. Co to jest Trójca Święta? Jeden Bóg w trzech osobach Boskich (Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty) nazywany Trójcą Przenajświętszą.
 9. Dlaczego trzy osoby Boskie są jednym Bogiem? Trzy osoby Boskie są jednym Bogiem, ponieważ mają tę samą naturę, czyli te same doskonałości.
 10. Kto to są aniołowie? Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, a nie mają ciała. Pan Bóg stworzył aniołów, aby Mu służyli, oznajmiali Jego wolę ludziom i opiekowali się nimi. Zbuntowanych aniołów nazywamy szatanami.
 11. Kto to jest człowiek? Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Boga na ziemi. Jest to jedna całość ciała i duszy nieśmiertelnej.
 12. Kim jest Jezus Chrystus? Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.
 13. Skąd wiemy, że Pan Jezus jest Bogiem? O tym, że Pan Jezus jest Bogiem wiemy gdyż:
  1. powiedział o tym Bóg Ojciec,
  2. zaświadczyli to Apostołowie,
  3. wyznał to niejednokrotnie sam Pan Jezus,
  4. swoje wyznanie potwierdził Pan Jezus cudami, zwłaszcza zmartwychwstaniem.
 14. Jakie jest najważniejsze przykazanie Pana Jezusa? Najważniejszym przykazaniem Pana Jezusa jest przykazanie miłości: "Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca twego, z całej duszy twojej, ze wszystkich sił twoich, ze wszystkiej myśli twojej, a bliźniego twego jak siebie samego". Przykazanie to objawił już Pan Bóg w Starym Testamencie.
 15. Kto założył Kościół katolicki? Kościół katolicki założył Pan Jezus gromadząc wiernych (nowy lud Boży), wybierając z nich 12 Apostołów i ustanawiając św. Piotra widzialną głową Kościoła.
 16. Przez kogo Pan Jezus ożywia i umacnia swój Kościół? Pan Jezus ożywia swój Kościół św. przez Ducha Świętego.
 17. Kim jest Duch Święty? Duch Święty jest to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna.
 18. Co to jest świętych obcowanie? Jest to duchowa łączność między wiernymi na ziemi, duszami w czyśćcu i świętymi w niebie (kościół pielgrzymujący, cierpiący i tryumfujący).
 19. Dlaczego czcimy Matkę Najświętszą? Matkę Najświętszą czcimy dlatego, bo jest:
  1. Matką Syna Bożego (Jezusa Chrystusa),
  2. Niepokalanie poczęta (wolna od grzechu pierworodnego od pierwszej chwili życia),
  3. Wniebowzięta (z duszą i ciałem),
  4. Królową Polski.
 20. Kiedy człowiek popełnia grzech? Człowiek popełnia grzech, gdy świadomie i dobrowolnie przekracza przykazanie Boże lub kościelne.
 21. Co to są grzechy cudze? Grzechy cudze popełniamy wtedy, gdy pomagamy bliźniemu w popełnieniu grzechu.
 22. Co to jest modlitwa? Modlitwa jest to rozmowa człowieka z Bogiem. Może ona być ustna, myślna, indywidualna lub liturgiczna.
 23. Co to jest łaska uświęcająca? Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas dziećmi Bożymi (jest to życie Boże w nas).
 24. Które sakramenty przyjmujemy raz w życiu? Raz w życiu można przyjąć: chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo, bo wyciskają na duszy niezatarty znak szczególnej przynależności do Chrystusa.
 25. Co to jest chrzest? Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie Boże, czyni członkami Kościoła Katolickiego (pierwszy, bo bez niego nie można przyjąć ważnie innych sakramentów; najpotrzebniejszy, bo bez niego nie można się zbawić. Zobowiązuje on nas do stałego nawracania się, do walki z grzechem i pogłębiania wiary).
 26. Co to jest Bierzmowanie? Bierzmowanie jest to Sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.
 27. Ile razy można przyjąć sakrament bierzmowania? Przyjmujemy go jeden raz w życiu, ponieważ raz na zawsze "wyciska" na duszy znamię świadka Chrystusowego.
 28. Jakich łask udziela bierzmowanie?
  1. Pomnaża łaskę uświęcającą,
  2. Wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusowego,
  3. Daje 7 darów Ducha Świętego,
  4. Daje łaskę uczynkową, abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej żyli.
 29. Wymień 7 darów Ducha Świętego: Dar mądrości, Dar rozumu, Dar rady, Dar męstwa, Dar umiejętności, Dar pobożności, Dar bojaźni Bożej.
 30. Jak należy się przygotować do Sakramentu bierzmowania?
  1. Modlić się o dary Ducha Świętego,
  2. Poznać najważniejsze prawdy wiary,
  3. Wyrabiać w sobie pobożność, sumienność, pracowitość, silną wolę, życzliwość,
  4. Wybrać sobie patrona,
  5. Poprosić świadka do bierzmowania,
  6. Oczyścić duszę z grzechów.
 31. Kto udziela Sakramentu bierzmowania? Sakramentu bierzmowania udziela Ks. Biskup, ks. Infułat, a w nagłych nadzwyczajnych okolicznościach każdy upoważniony kapłan.
 32. Jakie są najważniejsze ceremonie Sakramentu bierzmowania?
  1. Włożenie rąk przez Ks. Biskupa, co oznacza zstąpienie Ducha Świętego,
  2. Namaszczenie na czole Krzyżmem św. i słowa: „przyjmij znamię Ducha Świętego”.
 33. Co to jest Krzyżmo św.? Krzyżmo św. jest to mieszanina oliwy i balsamu, poświęcona w Wielki Czwartek przez Ks. Biskupa w Katedrze (oliwa daje sprężystość, balsam goi i konserwuje).
 34. Co to jest Najświętszy Sakrament? Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.
 35. Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament? Najświętszy Sakrament ustanowił Pan Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy w Wielki Czwartek słowami: "Bierzcie i jedzcie, to jest bowiem Ciało moje – to jest bowiem kielich Krwi mojej".
 36. Co to jest Msza św.? Msza św. jest ofiarą Nowego Testamentu, w której Pan Jezus ofiaruje się za nas swemu Ojcu niebieskiemu pod postaciami chleba i wina (jest to uobecnienie Ofiary krzyżowej Pana Jezusa).
 37. Co to jest sakrament pokuty? Sakrament pokuty czyli pojednania jest to sakrament w którym kapłan w zastępstwie Chrystusa odpuszcza nam grzechy po chrzcie popełnione i daje pomoc, aby stawać się lepszym człowiekiem.
 38. Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus sakrament pokuty? Pan Jezus ustanowił sakrament pokuty w dniu swego zmartwychwstania mówiąc do Apostołów: "Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, będą odpuszczone, a którym zatrzymacie będą zatrzymane".
 39. Co to jest rachunek sumienia? Rachunek sumienia jest to przypomnienie sobie grzechów od ostatniej dobrej spowiedzi.
 40. Co to jest żal za grzechy? Żal za grzechy jest to boleść duszy z powodu, że obraziliśmy dobrego Boga, przepraszanie Go i wewnętrzne nawrócenie.
 41. Co to jest mocne postanowienie poprawy? Mocne postanowienie poprawy jest to szczera wola unikania grzechów.
 42. Co to jest spowiedź? Spowiedź jest to wyznanie grzechów przed kapłanem, aby otrzymać rozgrzeszenie.
 43. Co to jest zadośćuczynienie? Zadośćuczynienie jest to odprawienie pokuty zadanej przez kapłana.
 44. Co to jest Namaszczenie Chorych? Namaszczenie Chorych jest to sakrament, w którym ciężko chory otrzymuje szczególne łaski dla duszy, ulgę w cierpieniu, a niekiedy przywrócenie zdrowia.
 45. Co to jest Kapłaństwo? Kapłaństwo jest to sakrament, który daje władzę głoszenia Słowa Bożego, składania ofiary Mszy św. i udzielania sakramentów świętych oraz łaskę do godnego ich wykonywania.
 46. Co to jest sakrament małżeństwa? Sakrament Małżeństwa jest to nierozerwalny związek ochrzczonych: mężczyzny i kobiety, których Chrystus uświęca i uzdalnia do spełniania obowiązków małżeńskich i rodzinnych.
 47. Jakie są najważniejsze cechy małżeństwa chrześcijańskiego? Jest ono jedno, to znaczy jeden mężczyzna z jedną niewiastą, i nierozerwalne – to znaczy: aż do śmierci.
 48. Co to są sakramentalia? Sakramentalia są to rzeczy poświęcone oraz poświęcenia i błogosławieństwa, które ustanowił Kościół św. dla dobra duszy i ciała.
 49. Co to jest święto? Święto jest to dzień ustanowiony przez Kościół na pamiątkę wydarzeń z życia Pana Jezusa, Matki Najświętszej, apostołów, męcze
 50. Co to jest religia? Jaką religią jest religia katolicka? Religia jest to łączność człowieka z Bogiem. Religia katolicka jest to religia objawiona przez Boga.
 51. Co to jest Sobór Powszechny? Sobór Powszechny jest to zebranie biskupów z całego świata pod przewodnictwem papieża w celu omówienia najważniejszych spraw całego Kościoła.

Parafia Św. Wojciecha w Mucharzu

Mucharz 111

34-106

Mucharz

parafiamucharz@op.pl